1. İşbu Gizlilik Politikası ’nın amacı, https://www.biberhapiofficial.com adresinde yer alan siteye (“Site”) üye olarak kaydolan kişiler (“Kullanıcı(lar)”) tarafından Site ’de yer alan Platform ’dan faydalanılması aşamasında Saha bilişim ticaret  (“Şirket”) ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Gizlilik Politikası, Kullanıcı ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

TANIMLAR
Gizli Bilgi: Taraflara ait idari, ticari sırlar ve fiyat listesi gibi her türlü ticari bilgiler, altyapı ve teknik donanım bilgileri de dahil olmak üzere her türlü ticari, maddi, manevi değer taşıyan veya her türlü potansiyel ticari değer taşıyacak veya rekabet unsuru olabilecek bilgiler; Tarafların çalışma biçimine, iş hacmine, müşteri portföyüne, hazırlanmış veya hazırlanmakta olan projelere ait bilgiler, ticari sırlar, her türlü bilgi sistemlerine ait lisanslar, altyapı, bilgi/veri toplama, saklama, iletim, erişim yöntemleri de dahil olmak üzere her türlü teknik bilgi, her türlü bilgi sistemlerindeki özel gizli veya güvenlik sistemlerine ait her türlü teknik veya gizli bilgi, yasal olarak sahip olunan yazılımlar, programlar ve kaynak kodları, şifreler, özel yetki parametreleri, elektronik posta adresleri, şirket telefon numaraları, finansal bilgiler, yeni iş veya hizmet fikirleri, satış stratejileri, çözümler, müşteri liste ve portföyleri, yazılımlar, programlar, kaynak kodları, endüstriyel tasarımlar, marka/ürün adları, kayıtlar, evraklar, resim, çizim, şema, sınai mülkiyet ve telif hakkı kapsamındaki bilgiler, marka, logo, amblem, slogan elektronik veya diğer ortamlarda üretilen ve kullanılan her çeşit ürün, ekipman vs.

2. GİZLİ BİLGİ TANIMINA GİRMEYEN HALLER

a. Kamuya mal olmuş bilgiler
b. Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler.
c. Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için i ifşası zorunlu olan bilgiler,
d. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. Taraflar, gizlilik sözleşmesinde belirlenen tüm kural, madde ve şartlara mutlak surette uymakla yükümlüdür. Taraflar, bu Sözleşmenin ifası dolayısıyla öğrendiği, işbu Sözleşme ile kendisine devir edilen işlerle ilgili her türlü bilgi, standart ve uygulama, yazılım, program, eğitim, doküman, yazışma ve üçüncü kişilerce yasal yollarla elde edilmiş bilgiler dışındaki tüm (gerek yazılı ve gerekse elektronik ortamda sağlanmış olsun) bilgi ve materyalleri ticari sır ve gizli bilgi olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri, Tarafların yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı, değiştirmemeyi, Şirket’ in yetkilendirdiği kişilerin erişimlerini engellememeyi ve bu şekilde sonuçlanacak sair davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder.
3.2 Kullanıcı tarafından Site ’ye yüklenen İçerik Kullanıcı ’nın mülkiyetindedir. Şirket, bu İçerik ’i Kullanıcı ’nın önceden onayını almaksızın açıklamayacak veya satmayacaktır. Şirket, Site üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen İçerikleri ’i Kullanıcılar ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda Şirket, İçerikler ’i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
3.3. Taraflar ’ın kanun, yönetmelik veya bir mahkeme emri ile Gizli Bilgilerden herhangi birisini ifşa etmesi gerekiyor ise; bu durumu 24 saat içinde diğer Taraf ’a yazılı olarak bildirecek ve böylelikle diğer taraf bu bilgilerin korunması için bir karar aldırma cihetine gidebilecek ya da diğer uygun önlemleri alabilecektir. İfşa eden Taraf gizli bilgilerin sadece gerekli olan kısmını ifşa edecek ve bu şekilde ifşa edilen Gizli Bilgiler için gizli tutulacağına dair güvenilir bir teminat elde etmek için elinden gelen tüm gayreti gösterecektir.
3.3 Kullanıcı ’nın Şirket’e onay vermesi halinde ödeme işlemleri, fatura kesimi ve işlenmesi, banka entegrasyonu, Kullanıcının erişimine izin verdiği üçüncü kişi uygulamaları ve doğrudan pazarlama gibi amaçlarla Kulllanıcının verdiği onay çerçevesinde İçerikler işlenebilir, saklanabilir ve Şirket ile ortakları tarafından Kullanıcı ’nın talep ettiği hizmetleri sağlamak üzere üçüncü kişilere devredilebilir. Şirket, İçerikler ’i fatura gönderilmesi, ödeme bilgilerinin paylaşılması gibi talep edilen hizmetlerin sağlanması amacıyla diğer kullanıcılara açıklayabilecektir. Kullanıcı ’nın diğer kullanıcıya ait İçerikler ’i kullanmak istemesi halinde ilgili kullanıcıdan onay alacak ve İçerikler ’i alınan bu onay kapsamında kullanacaktır.
3.4 Kişisel bilgiler Kullanıcı ile temas kurmak veya Kullanıcı ’nın Site ’deki tecrübesini iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) amacıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve Şirket’in hizmetlerinin Kullanıcı ’ya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işleyebilecek, saklayabilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir. Şirket, Kullanıcı ’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir. Site üzerinden düzenlenebilecek olan periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda rıza gösteren Kullanıcılar ’dan talep edilen bilgiler, Şirket tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.
3.5 Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için, Şirket gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Şirket, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı ’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir. Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Şirket’in bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Site ’de yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Site ’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

4. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜLÜĞÜ
4.1. İşbu sözleşme “Kullanıcı Sözleşmesinin” mütememmim cüzü olduğundan sözü geçen “Kullanıcı Sözlşemesi” yürürlükte olduğu sürece yürürlükte kalacaktır.
5. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

5.1 İş bu gizlilik sözleşmesinden kaynaklanacak her türlü ihtilaf Turkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca yorumlanacak ve çözümlenecektir.

5.2 İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri bu sözleşmeden kaynaklanacak her türlü ihtilafın yorumlanması ve çözümlenmesi için taraflarca mutabık kalınarak yetkili mahkeme olarak tayin edilmiştir.

6. KISMİ GEÇERSİZLİK

İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez.